POLÍTICA DE PRIVACITAT


Identificació de l'Responsable de Tractament:

Identitat: BMC Management Company
Correu electrònic: info@bcnmanagementcompany.com

Finalitat de l'Tractament de les seves dades personals:

La finalitat de l'tractament serà la de gestionar la petició realitzada a través del web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d'imprès on line, o bé a través d'una petició per correu electrònic. Aquesta petició podrà ser, sense caràcter limitador, la gestió d'una petició, la contestació a una sol·licitud d'informació comercial, la sol·licitud d'ocupació o, si escau, el registre de webinars, així com qualsevol altra interacció entre l'usuari del web BMC Management Company que tendeixi a satisfer la necessitat de l'usuari. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder atendre la sol·licitud.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per l'usuari, de manera que el servidor registra informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si no desitja permetre la instal·lació de cookies al seu ordinador haurà de configurar el seu navegador a aquest efecte.

Temps de conservació

La informació relativa a la seva persona serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, o l'interès pel que estigui llegint la present política (per exemple, si ha enviat un CV) mentre no se sol·liciti la supressió de les seves dades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb el present contracte; així com per qualsevol reclamació que poguéssim rebre per part d'organismes oficials en compliment de normes legislatives.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació comercial en la qual Vostè és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació comercial i contractual. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter d'obligatori, pel que la inobservança d'alguns pot impossibilitar la prestació dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web.

Comunicació o Cessió de dades i transferència internacional de dades:

BMC Management Company podrà comunicar les seves dades personals a aquelles administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que hi hagi obligació legal de fer-ho.

No obstant, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació s'ha de fer quan BMC Management Company compti amb el seu consentiment previ per a això i en la forma legalment exigida.
Igualment poden existir terceres persones que, com a conseqüència de serveis prestats a BMC Management Company puguin accedir a les seves dades personals.

No efectuem cap transferència internacional de les seves dades personals.

Drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BMC Management Company estem tractant dades personals que els concerneixin, i en aquest cas, dret d'accés a les seves dades personals, a les fins de l'tractament, i a les categories de dades personals de què es tracti.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; s'hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s'oposi a el tractament; les dades personals s'hagin tractat de manera il·lícita; o hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels Estats membres.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar a el tractament de les seves dades. BMC Management Company deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que hagi facilitat, en un format estructurat, ja transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se'ls hagués facilitat, quan, el tractament aquest basat en el consentiment ; o li tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació de l'tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, ho han de comunicar per correu electrònic a l'adreça info@bcnmanagementcompany.com.

Finalment, en els termes que estableix la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

procedència
Les dades personals que tractem a BMC Management Company procedeixen de la persona interessada.

Informació addicional
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14 anys.

En cas que es facilitaran dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l'usuari garanteix que les dades informades són de majors de 14 anys i que la informació és exacta i veraç. BMC Management Company queda exempta de qualsevol responsabilitat per l'incompliment per part de l'usuari d'aquests requisits.

BMC Management Company ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de BMC Management Company i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.